සද නොමැති රැයේ - තරු පහන් නිවා
සිහිනයෙන් වඩින කුමරී
කදුළකින් දොවා - හදවතම දවා
ඔබ ගිහින් දුරක සොදුරී

ඔබෙ සුසුම් පවා - උණුහුමක් කියා
මා සිතා ඔබට බැදුනී
මගෙ ලගට වෙලා - හදවත රවටා
මා මුලා කලා මලවී

සද නොමැති රැයේ....//

හමු උනත් ඔයා - ඉදහිට මතුදා
ඔබ එන්න එපා හිනැහී
ඔබෙ මතක පවා - මා විසිකෙරුවා
සිහිනයෙන් ඔබේ ඇහැරී...

සද නොමැති රැයේ....//Comments

Popular posts from this blog

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.

ජීවිතයට කථාවක්