මේ හිත ඔබටමයි, ඔබටම විතරමයි.

හීන පුරා ද කරනා සොදුරු හැඩකාරියේ
දුරස්වෙලා ඉන්න එපා තවත් නම් මේ වගේ
කරනා ඇස් අතරේ දුටුව ඔබෙ ආදරේ
මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...

මුකුළු කථා ඔබ කියනා දැනෙනවා ජීවිතේ
සුරංගනා ලොවින් ගෙනා කුමරියයි ඔබ මගේ
ඔබෙන් එහා තවත් එපා කවුරුවත් මේ වගේ
මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...

හීන පුරා ද කරනා........//

සොුරු සිනා ඔබ හෙලනා නිවයි මගෙ ජීවිතේ
ුර මකා සිසිල ගෙනා ඔබයි සවත මගේ
සසර පුරා යනෙන තුරා වෙලා ඉමු අපි අපේ
මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...

හීන පුරා ද කරනා........//

                                                          ධනුෂ්ක


Comments

Popular posts from this blog

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.

ජීවිතයට කථාවක්