බලා ඉන්නෙ මං, ඔබ මගෙ වෙනකම්.


හිනාවෙන්න මගෙ ලගට වෙලා
තවත් ඉන්න බෑ දුරස් වෙලා
ඔබේ සුවද මට මතක් වෙලා
ඉන්නට හිතෙනව තුරුළුවෙලා....

හමුවී දවසක හිනාවෙලා
පෙම්බස් මුමුනමු ලගට වෙලා
ඉන්නට ඇත්නම් අපේ වෙලා
එනවද දවසක මගේ වෙලා....

හිනාවෙන්න මගෙ..........//

මතකය ඔබගේ මතක් වෙලා
පාළුව තනිකම දුරස් වෙලා
ලගදිම දවසක මගේ වෙලා
එනවද මගෙ ලොව රැජින වෙලා.....

හිනාවෙන්න මගෙ..........//


Comments

Popular posts from this blog

ජීවිතයට කථාවක්

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.