හුස්මත් ඔයාහුස්ම වැටෙනා මොහොතක පවා
ඔබ ඉන්නවා මසිතේ පුරා
නෙතු පියවෙනා සිහිනෙක පවා
ඉන්නෙ ඔබමයි තුරුලට වෙලා
ඒ ආදරේ ඔබේ දැන් මගෙ වෙලා.......//

අතින් අල්ලා යන්න ඔබ හා
හීන මැවුවා මමත් පෙරදා
දිනෙක මතුදා පැතුම අපගෙ
සැබෑ වෙනවා හිතට දැනුනා
ඒ ආදරේ ඔබේ මට දැනෙනවා.........//

හුස්ම වැටෙනා..............//

ඔබව කිසිදා නොයමි හැරදා 
දිවියම මගේ දැන් ඔබෙ වෙලා
ඉදිමු ඉවසා කදුළු නොසලා
පැතුම අපගේ ඉටුවන තුරා
ඒ ආදරේ ඔබේ මට වටිනවා...........//

හුස්ම වැටෙනා..............//


Comments

Popular posts from this blog

ජීවිතයට කථාවක්

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.