ඔයා තරම් නෑ කවුරුත්

        

හුස්මක් තරම් ලගින් දැනුනා ඔයා මගෙන්
සුවදත් අරන් යලිත් එනවාද රත්තරන්
මොහොතක් පවා ඔබෙන් වෙවෙන්න බැරි තරම්
මා ආදරේ බවක් දැණුනාද රත්තරන්

වදනක් පවා ඔබේ සනසයි සිතුම් මගේ
තාමත් එදා වගේ ඔබමයි සිතේ මගේ
කදුළක් ඔබේ නෙතේ නොසැලෙන් පෙමින් අපේ
හිනැහෙන් ලගින් නගේ සැමදා ඔයා මගේ

හුස්මක් තරම් ලගින්...........//

කාටත් හොරා ලගින් හිටියා ඔයා මගෙන්
පෙරදා වගේ යලිත් අමතන්න ආදරෙන්
දිවුරා ඔයා නමින් පුදකරමි ජීවිතෙන්
සැමදා ඔයා මගේ වෙනවාද රත්තරන්

හුස්මක් තරම් ලගින්...........//


Comments

Popular posts from this blog

ජීවිතයට කථාවක්

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.